+48 695 945 093 recepcja@punktpieknosci.pl

Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego Punkt Piękności
§ 1
Wstęp
 1. Sklep internetowy Punkt Piękności dostępny pod adresem internetowym https://www.punktpieknosci.pl którego właścicielem jest VENUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Na Ostrowiu 3/108, 80 – 873 Gdańsk wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000627151 o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, NIP 5862308313, REGON 364890523.
 2. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
a) Adres Sprzedawcy do doręczeń: ul. Kościuszki 17, 58-150 Strzegom.
b) Adres e-mail Sprzedawcy: punktpieknosci2@gmail.com
c) Numer telefonu Sprzedawcy: (74) 649 16 50 lub 695 945 093
d) Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 25 1090 2343 0000 0001 3301 0203.
e) Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
f) Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach poniedziałek – piątek 11.00-20.00, sobota 09.00-15.00 (z wyjątkiem, gdy są to dni ustawowo wolne od pracy).
§ 2
Definicje
 1. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 5. Produkt – dostępne w Sklepie będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą bony podarunkowe o wartości 100 zł, 150 zł, 200 zł lub 500 zł do wykorzystania na wybrane zabiegi w Punkcie Piękności, a także inne dostępne w Sklepie rzeczy ruchome lub usługi.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.punktpieknosci.pl.
 9. Punkt Piękności – salon kosmetyczny o nazwie Punkt Piękności położony w Strzegomiu (58-150) przy ul. Kościuszki 17 prowadzony przez Sprzedawcę, w Którym Klient zrealizować może bony podarunkowe na wybrane zabiegi (Produkty).
 10. Sprzedawca – spółka pod firmą VENUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Świętojańska 3/1, 81 – 368 Gdynia wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000627151 o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, NIP 5862308313, REGON 364890523.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 12. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 3
Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż bonów podarunkowych o określonej wartości (Produktu) do wykorzystania na zabiegi w salonie kosmetycznym Punkt Piękności.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz stanowi jej integralną część.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są następujące wymagania techniczne:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Edge,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa plików cookies,
  • zainstalowany program FlashPlayer.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 4
Składanie zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.
 2. Wybrać opcję „Koszyk – Podsumowanie Zakupów”, dokonać wyboru jednego z możliwych sposobów wysyłki Produktu, a następnie kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”.
 3. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych do rachunku/danych kontaktowych (Imię i nazwisko, adres, miejscowość, kod pocztowy, e-mail, telefon) oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 4. Wybrać jedną z następujących metod dostawy lub odbioru Produktu:
  • Przesyłka pocztowa – koszt dostawy ponosi Klient,
  • Odbiór osobisty pod adresem: salon kosmetyczny o nazwie Punkt Piękności położony w Strzegomiu (58-150) przy ul. Kościuszki 17
 5. Kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”.
 6. Wybrać jedną z następujących metod płatności:
  a) przelew bezpośrednio na podane konto bankowe Sprzedawcy. Numer zamówienia należy podać jako tytuł płatności,
  b) płatności elektroniczne za pośrednictwem systemu PayU.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.

§ 5
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 4 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez podanie informacji o rachunku bankowym Sprzedawcy, na który ma zostać dokonana płatność. W przypadku wyboru metody płatności za pośrednictwem systemu PayU zostanie udostępniony odpowiedni formularz płatności.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie (dziesięciu) 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie dwóch (2) dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, chyba że klient w uwagach do zamówienia wskaże inny termin dostawy.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w tym samym dniu roboczym w godzinach pracy, o których mowa w § 1 ust. 2 lit f), pod warunkiem zaksięgowania płatności.
 6. Po zaksięgowaniu płatności Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Klienta informację o statusie realizacji/wysyłki Produktu.

§ 6
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu
  Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym
  trybie odesłany pocztą.

§ 7
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Punkt Piękności ul. Kościuszki 17, 58-150 Strzegom lub e-mail sprzedawcy: punktpieknosci2@gmail.com.
 4.  Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

§ 8
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być wybrani przewoźnicy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klientów zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.