+48 695 945 093 recepcja@punktpieknosci.pl

Przetwarzanie danych osobowych – RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w rekrutacji

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji jest VENUS Sp. z o.o. ul. Na Ostrowiu 3/108, 80-873 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000627151, NIP 586-230-83-13, REGON 364890523, właściciel marki Punkt Piękności.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) lub współpracowników (zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej) Administratora.
 3. Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać Państwa danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, chyba, że wyrażą Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie tych danych do celów kolejnych rekrutacji. Wówczas Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 1 rok, a następnie niezwłocznie usunięte.
 4. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w punkcie 3., w każdym momencie poprzez zawiadomienie Administratora. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej jako „RODO”) w zakresie danych niezbędnych w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, w tym w szczególności wskazanych w przepisach prawa pracy (art. 22¹ kodeksu pracy),
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie innych danych niż wyżej wskazane, które dobrowolnie przekazują Państwo Administratorowi, przez co wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, która może być w każdym czasie odwołana,
  • art. 9 ust. 2 lit. a RODO w zakresie przekazywanych przez Państwa z własnej inicjatywy danych szczególnych kategorii o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, jeżeli wyrażą Państwo wyraźną zgodę na ich przetwarzanie, która może być w każdym czasie odwołana.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych o których mowa w punkcie 5. lit. a jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, takim jak dostawcy usług informatycznych, które Administrator wykorzystuje przy prowadzeniu rekrutacji oraz podmioty z którymi Administrator współpracuje przy prowadzeniu rekrutacji.
 8. Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na przetwarzanie danych do celów kolejnej rekrutacji, Państwa dane zgromadzone w niniejszej rekrutacji przechowywane będą do zakończenia rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte.
 9. Mają Państwo prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia swoich danych.
 10. Mają Państwo także prawo do:
  • przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Jeżeli Państwa dane osobowe mają być wykorzystywane przez Administratora do celów kolejnych rekrutacji, prosimy o zawarcie w jednym z dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora VENUS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, podanych dla celów aktualnej rekrutacji także po jej zakończeniu – w celu prowadzenia dalszych rekrutacji.”​